کمیته علمی
دکتر علیرضا انیسی
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: anisi61 [at] yahoo.co.uk
دکتر رضا ابوئی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: r.abouei [at] yazd.ac.ir
دکتر زهرا اهری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: z_ahari [at] sbu.ac.ir
دکتر محمدسعید ایزدی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: ms.izadi [at] basu.ac.ir
دکتر ناصر بنیادی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: -- [at] --.com
دکتر حمیدرضا جیحانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: jayhani [at] kashanu.ac.ir
دکتر پیروز حناچی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ----------- [at] -------------.com
دکتر محمدحسن خادم‌زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khademzade [at] ut.ac.ir
دکتر کامران ذکاوت
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: zekavat.k [at] gmail.com
دکتر مجتبی رفیعیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: --- [at] ---.com
دکتر محمد شیخی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: ----- [at] -----.com
دکتر محمدحسن طالبیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ------- [at] ------.com
مهندس محسن طوسی ثانی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: --------- [at] -----.com
دکتر پویا علاءالدینی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: palaedini [at] ut.ac.ir
دکتر مرتضی میرغلامی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: mirgholami [at] gmail.com
دکتر علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: gholinejadali [at] gmail.com
دکتر سهند لطفی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: slotfi [at] shirazu.ac.ir
دکتر اصغر محمدمرادی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: m_moradi [at] iust.ac.ir
دکتر ذات‌الله نیک‌زاد
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: zatnikzad [at] yahoo.com