محورهای نخستین همایش‌ ملی حفاظت و مدیریت میراث شهری 


 1. مبانی ،تعاریف، اصول و روش‌های حفظ و احیاء میراث شهری
 2. شناخت، آسیب شناسی، مستند سازی و ارزش گذاری پهنه های تاریخی
 3. جایگاه حفاظت از میراث شهری در طر ح ها و اسناد توسعه شهری
 4. حفاظت از منظرتاریخی شهر و میراث طبیعی آن
 5. مدیریت و حکمروایی پایدار در محدوده های تاریخی  
 6. مشارکت مردم و نهادی‌‎های غیر‌دولتی در زمینه حفظ و احیاء میراث شهری
 7. امکانات و تنگناهای حقوقی و قانونی موجود
 8. شناخت میراث ناملموس‌شهری و تحکیم جایگاه آن در ادبیات میراث شهری
 9. ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت و مدیریت میراث شهری
 10. بهبود کیفیت سکونت و توانمند‌سازی اقتصادی و اجتماعی ساکنین
 11. معرفی و ارزیابی تجارب داخلی و خارجی
 12. و سایر موضوعات قابل طرح